Všeobecné podmienky.

  • 1. Tento reklamačný protokol upravuje  sposob,ako uplatnit´ nárok  zo    zodpovednosti  za vadu tovaru zakúpeného u predávajúceho,t.j. spolocnosti Varex-Ing. Attila Varga

  • 2. Na právne vzťahy uzatvorené medzi  predavajucim na jednej strane a spotrebiteľom na strane druhej sa použije právna úprava  zodpovednosti za vadu obsahujúcu v zakone č. ,občanský zákonník v platnom znení.Spotrebiteľom je fyzická resp. právnická osoba ,ktorá pri uzatvárani a plnení zmluvy nejedná  v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikaťeľskej cinnosti

  • 3.Na pravne vzťahy uzatvorené medzi predavajúcim na jednej strane a podnikajúcou fyzickou resp. pravníckou osobou,ktorá nie je spotrebiteľom,na druhej strane sa použije právna úprava zodpovednosti za vady obsahujucu v zákone  č. Zb.,obchodny zákonnik ,v platnom znení

  • 4. Predávajúci je povinný oboznámiť kupujúceho s pravidlami  používania tovaru.Uvedenú povinnosť sa spľňa vystavením potrebných údajov v predajni,predaním písemného navodu a pod.Pokiaľ kupujúcemu vznikne pričinou v suvislosti s nedodržaním tejto povinnsti škoda,je predávajúci povinný mu ju nahradiť.Vzhladom k tipu a povahe predávaného tovaru je nutné v predaini Varex výrazne doporučit zákazníkovi kupený tovar nechať namontovať v odbornom servise.

  • 5. Kupujúci je povinný tovar ihneď po prevzati odborne prehľiadnuť.Pri prevzati tovaru v predajni predávajuceho  a při dodani tovaru kupujúcemu priamo predávajúcim ,je kupujúci povinný podpisať dodací list a vytknúť prípadnu nekompletnost či zjavné vady tovaru okamžite při prevzatí tovaru.V prípade dodania tovaru dopravcom a nočným závozom tovaru,je kupujúci povinný nedodanie tovaru,nekompletnost a zjavné či ostatné vady tovaru vytknúť písomnou formou s presným popisom reklamovaných závad a uplatňovaných narokov do 10h.pracovneho dna,nasledujúceho  po odoslani tovaru predávajucím,inak plati nevyvrátiteľna domienka ,že tovar bol dodaný v poriadku a bez zjavných závad,ako ich predávajuci pre kupujúceho odoslal.

  • 6. Pri nedodržani termínu alebo sposobu vyčítania závad,naroky zo závad zanikajú.Podmienkou pre uplatnenie nároku zo závad tovaru je jeho vrátenie do sidla predávajúceho spolu s písomným vyjadrenim závad.Naroky zo závad nebudu splnene ,pokial po dodani tovaru  bol tovar akokoľvek poškozený alebo nadmieru opotrebený.Podstatnou vadou tovaru je výhradne jeho úplna neopotrebenosť


II. DRUHY REKLAMÁCIE
A.    Dodanie ineho tovaru alebo ineho množstva tovaru,jako je uvedené na doklade o prevzatí tovaru(dodací list,faktúra,účtenka za hotovosť)
1. Identifikácia tovaru na obale sa zhoduje s identifikaciu tovaru na doklade o prevzatí tovaru,ale v obale je fyzicky iný tovar.

Povinnosti kupujúceho:
a.    Kupujúci je povinný si tovar prehliadnuť a podla možností čo najskor a zistenú závadu reklamovat na mieste nákupu viď bod I/5 a I/6.
b.    Reklamovaný tovar nesmie byť použítý.To znamena,že vo vlastnostiach tovaru niesu žiadne známky opotrebenia a ani toho,že tovar bol namontovaný.
c.    Predložit na mieste nákupu doklad o prevzatí a zaplatení tovaru

Pokiaľ kupujúci dodržal povinnosti uvedené v bode a)až c) a závada je preukázana,potom je predávajúci povinný:
-    Vystavit reklamačný protokol,ako doklad pre reklamaciu
-    Vymenit tovar
-    Pokiaľ kupujúci odstúpi od zmluvy,vrátit kupujúcemu zaplatenu čiastku za tovar

2.Kupujucemu je dodaný iný tovar (s inou identifikaciou),jako je uvedené na doklade o prevzati tovaru alebo iné množstvo

Povinnosť kupujúceho:
Kupujúci je povinný při prevzati tovaru previesť kontrolu tovaru čo do počtu a jeho pravosti a to s dokladom o prevzatí tovaru
a eventuelnu závadu ihned oznámiť predávajúcemu ,viď bod I/5 a I/6

Povinnosť predávajucého:
Vymeniť tovar  bez zbytočného odkladu alebo doplniť jeho množstvo .Na základe odstření od zmluvy kupujúcemu vrátiť peniaze za tovar.
       
B.    Závady kvality zistené pred montážou
Povinnosť kupujúceho:
a) Kupujúci je povinný prekontrolovať tovar podľa možnosti čo najskor a zistenú závadu reklamovať na mieste nákupu ,najneskor však do ukončenia záručnej doby- viď bod I/5 a I/6
b) Reklamovaný tovar nesmie byť použitý,to znamena ,že nie sú vo vlastnostiach tovaru žíadne známky opotrebenia ani toho,že tovar bol namontovaný.
c) Predložit na mieste nákupu doklad o prevzatí a zaplatení tovaru
Pokiaľ kupujúci dodržal povinnosti uvedené v bodoch a) až c) a  závada tovaru je preukázaná,potom je povinnosťou predávajúceho:
-    Vystaviť reklamačný protokol
-    O reklamách rozhodnuť ihned
-    Vymenit tovar za dobrý
-    Pokiaľ kupujúci odstúpi od zmluvy,vratiť mu zaplatenú ciastku za tovar

C.    Závady ziskné pri použivaní tovaru
Povinnosť kupujúceho:
a)    Kupujúci je povinný použiť tovar k učelu,ku ktorému je určené,
b)    Montáž tovaru musí byť prevedená na odbornom pracovisku použitím specialných naradí(pokial to montáž tovaru vyžaduje alebo výrobca požaduje)
c)    Skladovanie tovaru musí zodpovedať charakteru tovaru tak,aby nebola narušená jeho kvalita,
d)    K reklamacii nemože byť prijatý tovar:
-    Ktorý bol v prevadzke dlhšie ako to určuje vyhlásená zaručna doba
-    Ak sa jedna o párový tovar,který nebol v páre namontovaný(tlmiče pérovania,segmenty a pod.)
-    Závadu si kupujúci sposobil sám,napr.
V rozpore v návode o použití,zanedbaním pravidelnej udržby,neodborným mechanickým zásahom alebo použitím
sposodobu,kterým sa tovar bežne nepoužíva alebo použitiu tovaru kterému sa bežne nepoužíva
-    Závada vznikla v dosledku běžného opotrebenia
-    Závada bola sposobená vplivom vonkajších okolností

e)    Jako dokaz vižšie uvedeného musí kupujúci předložiť doklad o prevzatí a zaplatení tovaru a zároveň doklad o montáží tovaru na odbornom pracovisku alebo osoby oprávnenéj previesť montáž alebo faktúru popr. Účtenku o zaplatení s uvedením o uvedení technologického postupuvykonanejpráci, objednacého kódu tovaru a registračného čísla vozidla,do kterého bol tovar namontovaný.
Pokiaľ tovar reklamuje veľkoobchodný zákazník ,musí tento doklad predložiť  aj keď sa nevsťahuje naňho zákon o ochrane spotrebiteľa.
Predávajúci sa vyhradzuje,že pokiaľ kupujúci uvedie nesprávne údaje,alebo,niektoré potrebné udaje neuvedie,nie je v omeskaní s odstraněním závady,kým to kupujúci nenapraví.
Pokiaľ sa tak nestane do 10 dni od výzvy predávajúceho,nie je predajca povinný zavady odstranit
Pokial kupujúci dodržal poviinosť v bodoch a) až e,potom je povinnosť predávajúceho:
-    Vystaviť reklamačný protokol
-    o reklamách rozhodnúť bezodkladne,podla terminu určeného obchodným zákonníkom,pre maloobchodný predaj určeny občianským zákonníkom
-    pokiaľ dojde v svislosti so závadou reklamovaného tovaru k následnej škode na vozidle,prípade iného majetku,vyhradzuje si predávajúci možnosť predĺženia lehoty potrebnéj k posúdeniu  ,kvoli posúdeniu reklamácie a naslednéj škody.Kupujúci bude v tomto prípade o tejto skutečnosti pisomne vyrozumený.
-    v pripade,že reklamácia je uznaná,potom:
Vyměnit tovar alebo pokiaľ kupujúci odstúpil od zmluvy,vrátiť zaplatenú čiastku  za tovar

III.Záručna doba
Rozpor s kúpnou zmluvou,který sa prejavý behom 6 mesiacov odo dňa prevziatia věci,sa považuje za rozpor  existujúci při prevziati,pokiaľ to neodporuje povahe věci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.Po týchto 6 mesiacoch nesie dokazné bremeno rozporu s kúpnou zmluvou kupujúci.Záruka sa nevsťahuje na opotrebenie věci sposobene jeho obvyklím používaním.

1)    Dĺžka záručnej doby
Záruka sa poskytuje najmenuj po dobu stanovenú zákonom a to v dobe odo dňa predaja spotrebiťeľovi a vzťahuje sa na všetky skryté materialove a výrobné závady výrobku a závady funkčnosti výrobku.

2)    Začiatok záručnej doby
a)    Nakup tovaru podľa občanského zákonníku(maloobchod)
-     Záručna doba začína plynuť odo dňa uvedenia tovaru do prevadzky(montáže),pokiaľ kupujúci objednal montáž do 3 týždnov od prevziatia tovaru.
b)    Nákup tovaru podĺa obchodného zákonníku (velkoobchod)  
-     Záručna doba začína plynuť odo dňa uvedenia tovaru do prevádzky stou podmínkou,že odo dňa nakupu tovaru od firmy Varex do doby uvedenia do prevadzky neuplynula doba dlhšia ako 3 mesiace.

IV.Elektronické diely-Upozornenie
U vsetkych zakúpených elektrodielov musí byť v prípade akejkoľvek závady tovaru  prevedená diagnostika vozidla .
Pri uplatneni reklamácie je nutné doložiť výpis z diagnostiky,který musí obsahovať:
-     Výrobne číslo karosérie (vin) vozidla
-     Kompletný výpis diagnostiky (vas,vag)

Pokiaľ nebude pri reklamách výpis doložený,nie je možne diel reklamovať